DEBORAH BANDLOW LITERARY AWARDS WINNERS

Inyalat ni Dexter Balas Biz, 26, ti Sta. Teresita, Cagayan ti UMUNA ken MAIKADUA a Gunggona iti kallepas a Pasalip iti Panagsuratan ti Daligconiw ti Umuna a Deborah Bandlow Literary Awards (BALA). Impangabak ni Biz, agtartrabaho kas technical engineer iti maysa a systems integrator company iti Makati, dagiti koleksionna ti daligconiw a SINGIN A SAKIT ken BLACK-OUT*, kas panagsaganadda.

Inubon met ni Dr. Fernando B. Sanchez ti San Nicolas, Pangasinan, premiado a mannurat ken Bucaneg Awardee, ti MAIKATLO ken MAIKAPAT a Gunggona babaen kadagiti koleksionna a DIOS KEN DADDUMA PAY A DALIGCONIW ken SIAK KEN DADDUMA PAY A DALIGCONIW, kas panagsaganadda.

Idinto a binagi ni Dr. Clarito G. De Francia ti University of the Cordilleras, Baguio City ti MAIKALIMA a Gunggona babaen iti koleksionna a VIDEOKE BLUES KEN DADDUMA PAY A MAKAPASAIR A DALIGCONIW.

Dagiti Gunggona:
Umuna, P2500 ken sertipiko; Maikadua, P1000 ken sertipiko; Maikatlo, P500, ken sertipiko; idinto nga agpada a sertipiko ti Maikapat ken Maikalima a Puesto.

Maipatulod a dagus dagiti gunggona babaen iti koreo apaman a maawat ti kumpirmasion dagiti adres dagiti nangabak.

Dagiti Hurado:
Nelson G. Daligcon, chairman; Roy V. Aragon ken Ariel S. Tabag, kamkameng.

Esponsor:
Deborah Bandlow, South Carolina, USA


*Kakaisuna a koleksion a naawat iti pannakaisanud ti deadline (March 15-20, 2009) ti pasalip


BABAI TI BARO A PRESIDENTE TI GUMIL FILIPINAS

Iti umuna a gundaway iti historia ti GUMIL Filipinas, babai ti baro a napili a presidente ti gunglo iti kalleppas nga eleksion ti GF babaen ken ni Elizabeth Madarang Raquel ti GUMIL Ilocos Norte, agdama a bise presidente ti nasao a gunglo ken kapadpadayawna iti Leona Florentino Award. Layus ti butosna laban iti kinabalubalna a ni Reynaldo A. Duque ti GUMIL Metro Manila, dati a presidente ti gunglo ken premiado a mannurat.

66 ti nagrehistro a botante ngem 58 laeng ti nagbutos.

Dadduma pay a nangabak:

Bise Presidente: Fernando B. Sanchez (versus Martin Rochina)
Sec-Gen. Ariel Tabag (awan kinalabanna)
Tresorera: Eden C. Bulong (versus Fe Camacho)
Bussines Manager: Ben Pacris (awan kinalabanna)
PRO: Sherma Benosa (awan kinalabanna)

Awan ti nagkandidato iti kina-Auditor ken 4 laeng dagiti nagpapili iti kinadirektor ket kurang iti 4 a kameng ti nasao a posision.

Dagiti Direktor nga automatiko a nangabak (naurnosda alphabetically): Maria Rose Cabie, Guillermo Concepcion, Leo Fagaragan ken Rodie Taan.


(Source: GUMIL Metro Manila TV [http://www.ustream.tv/channel/gumil-metro-tv])


DEADLINE TI SALIP ITI PANAGSURAT TI DALIGCONIW, NAISANUD

Sagudayen iti Pagalagadan Bilang 8, mayatras ti deadline no nakurkurang ngem 10 a koleksion ti maawat iti immuna a naikeddeng nga aldaw (Marso 15, 2009) a panaggibus ti Deborah Bandlow Literary Awards (BALA), Pasalip iti Panagsurat ti Daligconiw. Ket pito (7) la a koleksion ti naawatmi iti nasao nga aldaw isu a mapilitankami a mangwayway pay ti deadline agingga iti 11:59PM (Manila time) ti Marso 30, 2009. Nupay akikid unayen ti panawen, ikarigatanmi nga ikamakam nga iti GUMIL FilipinasConvention itoy umay nga Abril 11-12 ti pakayawatan dagiti premio.

Malaksid ti pannakaiwayway ti deadline, agtalinaed a masurot ti nayetnag a pagalagadan ti
pasalip. Nupay kasta, mabalin pay dagiti nakaidatagen iti entrida a nayonan ti insalipda a koleksion. 

No adda pannakabalinna, dawatenmi kadagiti kakabsat a mannaniw a makikaysada koma iti panagballigi daytoy a  pasalip tapno ad-adda a maparegta ti ganggannaet nga esponsor a tumulong iti literaturatayo nga Ilokano. Interesado unay ken inkarina ngamin nga apaman a malpas daytoy a pasalip, pasarunsonanna manen a dagus (mabalin a salip iti Sarita wenno Daniwto ngatan).

Dagiti naisalip a koleksion:

DIOS KEN DADDUMA PAY A DALIGCONIW
POSAS
SIAK KEN DADDUMA PAY A DALIGCONIW
SINGIN A SAKIT
TRANSHUMANISMO: DALAN NGA AGPATECHNOPIA KEN DADDUMA PAY A DALIGCONIW
VIDEOKE BLUES KEN DADDUMA PAY A MAKAPASAIR A DALIGCONIW
WARA

Dagiti Pagannurotan ti Deborah Bandlow Literary Awards:


1. Silulukat ti salip iti amin nga Ilokano a mannaniw, iti Filipinas ken iti ballasiw-taaw,
panagsurat iti daligconiw ti pagsasalipan. Ti daligconiw ket maysa a porma/kita ti daniw nga inruar ken regular nga ipabpablaak ti Daligcon Journal (para iti naan-anay a pannakailawlawag no ania, ken sumagmamano nga eksampol, ti daligconiw, i-klik ditoy).

2. Maysa a koleksion a buklen ti 10 daligconiw ti isalip, ken nawaya ti mannaniw a mangisalip iti uray mano a koleksion. Nupay kasta 2 koleksion laeng ti maysa nga autor ti mapalubosan a mangabak.

3. Napartuat ti daligconiw kas maysa a wagas a "pangkidag iti gimong" ket maipaganetget
a kasta ti tema dagiti maisalip.

4. Parbo a nagan ti autor ti mailanad iti manuskrito ken maipatulod iti email agraman ti naisina a file a nakailanadan ti paulo ti koleksion, parbo ken pudno nagan, ken pakasaritaan ti biag ti autor.

5. Adda karbengan ti Daligcon Journal, mangimatmaton iti pasalip, a mangipablaak iti ania
man a publikasion karaman iti Internet ken mangilibro  kadagiti mangabak nga entri nga awan
sungsungbatanna iti autor. Iti biang dagiti maabak, adda karbengan ti Daligcon Journal
a mangipablaak kadagitoy iti nasao a website a saanen a nasken ti idadawat pay iti
pammalubos ti autor. Nupay kasta, agtalinaed ti copyright iti akimputar.

6. Saan a mabaliwan ti pangngeddeng dagiti hurado, malaksid no matakuatan a saan a bukod
a putar ti naisalip ket maibabawi ti Gunggona ken mapawilanton ti autor a makipartisipar
kadagiti salip nga ituyang ti Daligcon Journal.

7. Dagiti Gunggona: Umuna, P2500 ken sertipiko; Maikadua, P1000 ken sertipiko; Maikatlo,
P500 ken sertipiko; Maikapat, sertipiko; Maikalima, sertipiko. Mabalin a maingatonto pay
wenno maipaayanto met laeng iti premio a kuarta ti Maikapat ken Maikalima a Puesto.


Baro a Pasalip Para Kadagiti Mannaniw, Naluktan

Linuktan itay nabiit ti Daligcon Journal ti Deborah Bandlow Literary Awards (BALA) nga
esponsoran ni Ms. Deborah Bandlow ti South Carolina USA, maysa nga Amerikana a nasagid
ti riknana a tumulong iti ad-adda pay a pannakapadur-as ti Literatura Ilocana babaen itoy a publikasion.

Dagiti Pagannurotan:

1. Silulukat ti salip iti amin nga Ilokano a mannaniw, iti Filipinas ken iti ballasiw-taaw,
panagsurat iti daligconiw ti pagsasalipan. Ti daligconiw ket maysa a porma/kita ti daniw nga inruar ken regular nga ipabpablaak ti Daligcon Journal (para iti naan-anay a pannakailawlawag no ania, ken sumagmamano nga eksampol, ti daligconiw, i-klik ditoy).

2. Maysa a koleksion a buklen ti 10 daligconiw ti isalip, ken nawaya ti mannaniw a mangisalip iti uray mano a koleksion. Nupay kasta 2 koleksion laeng ti maysa nga autor ti mapalubosan a mangabak.

3. Napartuat ti daligconiw kas maysa a wagas a "pangkidag iti gimong" ket maipaganetget
a kasta ti tema dagiti maisalip.

4. Parbo a nagan ti autor ti mailanad iti manuskrito ken maipatulod iti email agraman ti naisina a file a nakailanadan ti paulo ti koleksion, parbo ken pudno nagan, ken pakasaritaan ti biag ti autor.

5. Adda karbengan ti Daligcon Journal, mangimatmaton iti pasalip, a mangipablaak iti ania
man a publikasion karaman iti Internet ken mangilibro  kadagiti mangabak nga entri nga awan
sungsungbatanna iti autor. Iti biang dagiti maabak, adda karbengan ti Daligcon Journal
a mangipablaak kadagitoy iti nasao a website a saanen a nasken ti idadawat pay iti
pammalubos ti autor. Nupay kasta, agtalinaed ti copyright iti akimputar.

6. Saan a mabaliwan ti pangngeddeng dagiti hurado, malaksid no matakuatan a saan a bukod
a putar ti naisalip ket maibabawi ti Gunggona ken mapawilanton ti autor a makipartisipar
kadagiti salip nga ituyang ti Daligcon Journal.

7. Dagiti Gunggona: Umuna, P2500 ken sertipiko; Maikadua, P1000 ken sertipiko; Maikatlo,
P500 ken sertipiko; Maikapat, sertipiko; Maikalima, sertipiko. Mabalin a maingatonto pay
wenno maipaayanto met laeng iti premio a kuarta ti Maikapat ken Maikalima a Puesto.

8. Nasken a maawat ti pakisalip iti email iti saan a naladladaw ngem 11:59PM (Manila time)
iti Marso 15, 2009. Nupay kasta, mayatras ti deadline no nakurkurang ngem 10 a koleksion
ti maawat iti dayta nga aldaw. Ipatulod ti/dagiti pakisalip itoy nga adres: daligconjournal@yahoo.com.

9. Mayawatto dagiti premio iti GUMIL Filipinas Convention itoy umay nga Abril.


PASALIP ITI PANAGSURATAN ITI ABABA -A-NOBELA, NALUKTAN

Naluktan itay nabiit ti pasalip iti panagsurat iti ababa a nobela babaen iti kallukat a Fele Javier Man Literary Contest iti panangesponsor ni Lady Fele Man ti Australia.

Dagiti Pagannurotan:

1. Mangrugi ti salip iti Noviembre 15, 2008 ken aggibus iti Noviembre 15, 2009. Esponsoran daytoy ni mannurat ken lider sibiko Fele Javier Mann ti Binalonan, Pangasinan ken Darwin, Australia, ken iti pannakitinnulong ti BANNAWAG ken ti GUMIL Filipinas, ti gunglo dagiti mannurat nga Ilokano iti Filipinas ken iti ballasiw-taaw.

2. Silulukat ti salip kadagiti amin a mannurat iti Iluko malaksid kadagiti kameng ti BANNAWAG.

3. Panagsurat iti ababa a novela ti pagsasalipan. Agatiddog ti ababa a novela iti 5-7 a paset, a ti tunggal paset, agatiddog iti 10-15 a panid. Maimakinilia wenno computer-typed daytoy iti doble espasio iti 8-1/2” x 11” a bond paper iti ania man kadagitoy a font: 12 points Times New Roman wenno 12 points Book Antiqua.

4. Maysa laeng nga ababa a nobela ti mabalin nga isalip ti kada mannurat. Ipatulod ti ababa a novela iti uppat a kopia. Parbo a nagan ti usaren ti autor. Pakuyogan ti pakisalip iti narikpan a sobre a naglaon iti paulo ti ababa a nobela, pudno ken parbo a nagan ti autor, kompleto nga adres iti pagtaengan wenno iti pagtrabahuan agraman numero ti telepono ken/wenno selpon, maysa a nalawag a ladawan, ken ababa a pakasaritaan ti biag. Iti rabaw ti sobre, nasken nga ilanad ti paulo ti ababa a novela a pakisalip ken parbo a nagan ti autor.

5. Nasken nga orihinal, di naipatarus manipud iti ania man a lengguahe, di naadaptar manipud iti naipablaaken a sarita, ken di pay nangabak iti ania man a pasalip, ti isalip nga ababa a novela.

6. Malaksid a maipablaakto iti BANNAWAG dagiti mangabak nga ababa a novela, adda met karbengan ti esponsor a mangilibro kadagiti mangabak nga ababa a novela nga awan ti ania man a sungsungbatanna iti autor.

7. Dagiti premio: Umuna a Gunggona, P15,000.00; Maika-2, P12,000.00; Maika-3, P10,000.00. Maipaayanto pay dagiti mangabak iti Sertipiko ti Pammigbig.

8. Di mabalusingsing ti pangngeddeng dagiti hurado malaksid no matakuatan kalpasanna a linabsing ti nangabak a mannnurat ti Pagannurotan Blng. 5. Iti kasta, maisubli ti gunggonana ken mapawilanton a makisalip kadagiti sumarsaruno a pasalip ti Fele Javier Mann Literary Awards. Adda met karbengan dagiti hurado a mangkissay iti bilang dagiti mangabak no patienda nga awanen ti nakapatar iti pagrukodanda. Iti kasta, masigurado a dekalidad dagiti mangabak nga ababa a novela.

9. Mapadayawanto dagiti mangabak bayat ti komperensia ti GUMIL Filipinas iti 2010.

10. Ipatulod ti pakisalip itoy nga adres: 1st Fele Javier Mann Literary Awards, c/o BANNAWAG, Manila Bulletin Publishing Corp., Manila Bulletin Building, Muralla cor. Recoletos Sts., Intramuros, 1002 Manila. Nasken a maawat ti BANNAWAG amin a pakisalip sakbay wenno iti kaaldawan ti Noviembre 15, 2009. Madiskalipika ti entry a maawat kalpasan dayta a petsa.
[source: dadapilan.com]


3 MANNURAT TI BANNAWAG, PIMMUSAY

Tallo (3) a Mannurat nga Ilokano ti nagsasaruno a pimmusay iti nagsasaruno a napalabas a tallo a bulan.

Immuna a pimmusay ni Benjamin Gapasin, 74, gapu iti nagkomplikasion a sakit, kas impadamag ni Milagros Renon iti Bannawag,  idi Agosto 21 itoy a tawen.

Beterano a mannurat iti Iluko, nagsursurat ni Gapasin iti sarita, daniw ken salaysay iti Bannawag.
Idi 1980, inyalat ti saritana a "Virginia" ti maikadua a pammadayaw a gunggona iti Golden Leaf
Literary Awards. Nagpaay pay a presidente ti GUMIL La Union manipud 1978 agingga iti 1982.Ken tubo ti Payocpoc Sur, Bauang, La Union,

Simmaruno a pimmusay ni Metodio Velasco, 1991 Bucaneg Awardee, iti tawenna nga 80 itay napalabas a Setiembre 10, kas impakaammo ni Prescillano Bermudez iti Bannawag. Nagkonkonsehal (2 daras, 1992-1998)iti ilina a La Paz, Abra kalpasan a nagretiro a kapatas iti DPWH-Abra. Kaaduan kadagiti sinursurat ni Velasco ti naipablaak iti Bannawag.

Kaudian a pimmusay ni Glicerio Gallardo ti Jones, Isabela iti edadna a 74 itay laeng Oktubre 20.

Iti padamag ni Villamor Visaya iti Bannawag, natay ni Tata Cering (awagna kadagiti kasingedna) gapu iti nabayagen a panagsaksakitna.

Saan laeng nga iti Bannawag, nagsursurat pay ni Gallardo iti nadumaduma a pagiwarnak iti probinsia ti Isabela kas iti Weekly Amianan, (kolumnista), Northern Sierra Madre Express ken City Star. Ken dati a presidente ti GUMIL Isabela.

Naipasngay ni Gallardo kada (agpadan a pimmusay) Lucas Gallardo, dati a mayor ti Jones, ken
Efipania Calamba, addaan iti units iti journalism, nagkolehio iti University of the East
ken Jose Rizal College ken retirado a kameng ti ISAFP Civilian Intelligence Group.

[source: dadapilan.com]